Mākslas terapeite Agnese Kolmane

Agnese Kolmane ir diplomēta mākslas terapeite (ārstniecības personas reģistrācijas Nr. 54640062581). Agnese strādā ar bērniem (sākot no 4 gadu vecuma), pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem individuāli un grupā. Terapijas sesijas notiek latviešu valodā.

Darbības jomas mākslas terapijā

 • Psihiskās un garīgās attīstības traucējumi (valodas attīstības aizture, autiskā spektra traucējumi, UDHS, jaukta tipa traucējumi u.c.).
 • Psihoemocionālas grūtības, kas ietekmē funkcionēšanu ikdienā (adaptācijas grūtības, grūtības emociju jomā, specifiskas bailes, sociālā trauksme).
 • Grūtības uzvedības, saskarsmes, komunikācijas jomā.
 • Garastāvokļa traucējumi – depresija, bipolāri afektīvi traucējumi; neirotiski ar stresu saistīti traucējumi – posttraumatiskā stresa sindroms, trauksme, panika, fobijas, obsesīvi/kompulsīvi traucējumi, reakcija uz smagu stresu un adaptācijas traucējumi, disociatīvi traucējumi, somatoformi traucējumi;
 • Pašapziņas sekmēšana, pašvērtības izjūtas spēcināšana, labizjūtas veicināšana, personības izaugsme.

Pieredze

14 gadu pieredze darbā ar bērniem ar dažādām grūtībām pirmsskolas vecumposmā. Sākot ar 2021. gadu, iesaistās “Dardedzes” izveidotās “Džimbas drošības programmas” īstenošanā vardarbības prevencijai, kuras ietvaros vada nodarbības bērniem, izglīto vecākus un pedagogus.

Profesionālā pieeja mākslas terapijā

Grūtības var būt saistītas ar konkrētu situāciju, piemēram, šķiršanos vai fizisku slimību, traumām, kas notikušas pirms daudziem gadiem, tāpat tās var būt saistītas ar attīstības problēmām, kas ir ilgstošas un nemainīsies. Terapeits veic klienta vajadzību novērtējumu, pievērš uzmanību klienta personībai, tostarp viņa vecumam, emocionālajai un kognitīvajai attīstībai, lai izvērtētu, kādu pieeju terapijai izvēlēties.

Humānistiskā pieeja

 • emocionālu konfliktu izpēte, pašizpausme un pašrealizācija;
 • klienta stipro pušu un viņa potenciāla attīstība;
 • sevis atklāšanas veicināšana, panākuma sajūtas nodrošināšana;
 • klienti tiek mudināti paļauties uz saviem instinktiem, izvēloties mākslas materiālus un veidojot mākslas darbus, definē savu mērķi, pamatojoties uz savu nākotnes redzējumu;
 • terapeits palīdz noteikt un veicināt pārmaiņas.

Kognitīvi biheiviorālā pieeja

 • koncentrējas uz klienta mācīšanu problēmu risināšanā, stresa mazināšanā un uzvedības maiņā.
 • klientu vērsta terapija ar uzsvaru uz uzvedību un emocijām.

Attīstības pieeja

 • psihoemocionālu grūtību iepazīšana un izpratnes veidošana;
 • verbālā un neverbālā procesa integrēšana psihes veselās daļas aktivizācijai;
 • apzinātības veicināšana caur sensoro pieredzi;
 • darbs ar ķermeni un intuitīvu pieredzi pašapziņas veicināšanai;
 • radošās ekspresijas atjaunošana un attīstīšana;
 • grūtību vizualizēšana, izpēte un transformēšana;
 • iespējamo risinājumu meklēšana caur refleksiju par piedzīvoto un vizuāli redzamo;
 • sajūtu, emociju, domāšanas un uzvedības kopsakarību iepazīšana;
 • impulsu kontroles un vadīšanas prasmju attīstīšana.

Izglītība

 • 2021. Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeita kvalifikācija.
 • 2021. Nodibinājumā "Centrs Dardedze" izietas apmācības “Preventīvās metodes vardarbības pret bērnu novēršanai “Džimbas drošības programma””.
 • 2014. Apgūts kurss  “Praktiskā Montessori pedagoģija”, ko organizē integratīvais bērnu izglītības un attīstības centrs "Montessori bērnu māja".
 • 2007. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā iegūts profesionālā bakalaura grāds pedagoģijā, Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija.

Profesionālā pilnveide 

 • 2023. “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” organizēts seminārs “Agrīno piesaistes attiecību loma cilvēka dzīvē"
 • 2023. Profesionālās tālākizglītības centra "Moreno psihodrāmas izglītības centrs” organizētas apmācības “Pasakas – metaforas izpausmes veids konsultatīvajā praksē”.
 • 2023. Riga Stradiņš University “The ninth international scientific-practical conference health and personality development: an interdisciplinary approach” Workshop: "Intensified exposure therapy for obsessive compulsive disorder"; "The Art of Being Alone: Virtual Community Art Therapy Practices in Uncertain Times"; "Rewards of Practicing Psychotherapy: Learning from the Clients".
 • 2023. “Stresa un spēka pārvaldīšana ārstniecības personām (Stresa menedžments)”. (Latvijas Ārstu biedrība)  
 • 2022. “Latvijas Mākslas terapijas asociācijas” organizēts seminārs "Bērnu neiroloģija", ko vada bērnu neirologs, Dr. Mikus Dīriks.
 • 2022. “Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana pirmsskolas izglītības iestādē” (Nodibinājums “Centrs Dardedze”).
 • 2022. „Latvijas Drāmas terapijas asociācijas” organizēts seminārs “Fototerapija – teorija un prakse.” un “Fotodrāma jeb kā fototerapijas metodes izmantot efektīvai komunikācijai ar pusaudzi”.